stemma grumentina
bandiera italiana
bandiera americana

Memoria e Lingua Grumentina

Grumento Nova

A parlat’e a memorij’h

A memorij’h ru Grumnti’n e a parlat’ sapunares’: Stu progett’ interess tutt’e doj’h e a lor sum’glianz’. Qua n’g so’ element ra parlat’. Ma, a sfid’ jè quedd’ r’ accuntà qualch cos ca jè semp n’anz: I parlat’ cang’n, pur a gent e i post’. Ra Grumentum a Saponaria a Sapunar’ r’ Grument e, a fin, a Grument Nov; u pais’stess jè cangiat’ancor r chiù. Eppur, a parlat’ r’ Grument ven’ chiamat’ancor mo’cu nom su’h chiù antich: Sapunares’. Accussì ha fatt’ra pont cu passat r’ Grument’. U’sapunares’ten piezz’r’ quedda storj’h, ra politich divers, r mument r contatt’ chi forestier’h e r l’evoluzion’ ri relazion’ ra gent’ cu chi parlav’ e l’aut’h. S’ pot’ ric’h ca a parlata stess pot’ ess’ na’ spec’h r’ memorij’h. S’ jè accussì, a memorij’h r quedda parlat’jè nu ben’ cultural’ r grann’ valor’.

A lengu’h jè un ri cos’ chiu’ stort’ ri chr’stian, eppur’ u facim’ senz’ fati’h. A lengu’h jè a fin’ nu mezz p’ canosc’h ca n fac’ usà f’hur’h assaj’h p’sand’ p’ parlà. Ma mentr’ quiss’ jè n’gap’ a ognarun’, i parlat’ un’ch’ so cum u sapè r’ tutt’ quant’ ca s’ trov’n’ n’dì capozz’l. I cos’ ca a gent’ fac’ ca parlat’ so assai grann’ e ognun’ rì parlat’ jè nu piezz ecceziunal’ ca s’ mer’t’ r’ ess’ custurut’. Ma, p prima cos’ i parlat’ so’ magnif’ch pi chr’stian’. A parlat’ accocch’j’h a gent. Serv a truvà a vij’h p’ s s’stmà ndu’ munn ra gent’ e ra cultur’ r’ ognarun’. Allor’ jè normal’ ca n’da parlat’ s’ trov’n’ i differenz general’ ra gent’, i cr’renz’ e l’usanz’, quann stì cos’ cang’n, a parlat’ s’aratt’.

Senza q’stion’, u tiemb ca vaj’h ra l’Unità r’Italij’h a osc’h ha truvat’ nu cangiamiend’ ra polit’ch, social’, ra tecnologij’h e ra parlat’ ra storij’h r’ stà città. I p’cchè ven’n ra luntan’, ra globalizzazion’ e ri cos’ nov, n’arm a doppij’h tagl’h p’ Grument e p parecchij’h pais’ cum a quiss n’dà tutt’ u munn’. Ra nu lat’ stì forz’ hann fatt ben’ a Grument’, ra latu lat’ hann uastat’ i usanz’ ca appartnienn’ a Grument’ compres’ a parlat’ sapunares’.

Quann a parlat’ fiorentin’ je r’vnut’ parlat’ ra nazion’, u sapunares’ s’è p’rdut’, mentr’ u talian’ u parlav’n tutt’ quant’. Nu tiemp, a vit’ pastural’ er’ assaij’h important’ p’ Grument’. U sapunares’ er’ a parlat ri campagnol’, ri pastur’ e ri mast’, po i fabbr’ch’ hann pigliat’ u post’ ri pastur’ e ri parziunal’. Grument’, grazij’h i vianov’ e i mach’n s’è accucchiat’ cu riest’ ra Bas’lcat’. A cos’ jè stata bon’. L’isolament’ ra zon’ e ra polit’ch’ ha fatt’ sì ca a parlat’ sapunares’ s putess’ sv’luppà, ma ropp’ s’è abbut’ a scuntrà cu ati parlat’. Quiss jè stat’ u prezz’ ra pahà.

E, mentr’ i sold pa famigl’h so aumn’tat’, i gent s n vann ra Grument p c’rcà furtun’ n’da ati zon. Parlà r memorij’ grumentin’ ca jè cont’ a quedda sapunares’ s r’fac’ a quiddu p’nzier’ ca s’è muoss’ ropp a globalizzazion’, ca s’è sv’ltut’ ropp ca u pais’ jè stat’ r’bbattzat’, hann cangiat’ Grument’ e hann alluntanat’ ru passat’. I mument’ ri cr’stian’h ca so’ cr’sciut’ quann u pais’ s chiamav’ Grument’ so certament divers’ ra quedd’ ri ‘ttan’, ri mamm’ e ri papanonn’. A memorij’h grumentin’ parl’ r’ l’esperienz’ e ri r’cuord’ r sti generazion’. E accussì ca soparavviv’ na caten’ cu passat’.

U scop’ r stu progett nunn’è quid r’ recuperà u sapunares ru 1500, ru 1800 o ru XXI secul’. A parlat r’ ognarun, r stì tiemb, foss s’curamend’ divers’ ra quedd r l’aut’. U sapunares r osc’h jè stat’ dominat’ ra l’italian e ra l’ati parlat’ ra Bas’lcat’. Sta fati’h vol r’piglià u sapunares’ accussì com jè n’dà memorij’h. Pi vij’h r’ Grument s sent’n part’ ru sapunares antich’. Stì part nu ten’n tutt a stessa surgent’. Certi form e cert parol’ ponn’ ess’ chiu’ vecch’j’h o megl’ custurut’ r aut’. Ma grazij’h a proverb’j’h, stori’j’h, soprannom’. A parlat’ jè arr’vat’h fin a nuj’h’. Grazij’h pur’ a gent’ r Grument’, ri maestr’, ri sturius’, ri sturiend’, r’artist’ p’ custurisc’h’ a parlat’. Stu progett’ cerch’ r r’piglià u r’scurs’ ra do’ l’aut’ avienn’ f’rmat’, cu sforz’ r’ pr’s’nta’h e r recuperà u sapunares’.